...

Политика за приватност

Ажурирано на 21 септември 2023 година.
Датум на стапување во сила: 21 септември 2023 година.

Оваа Политика за приватност ги опишува политиките на ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА АМБАСАДОР ДОО, улица Никола Вапцаров 7, Скопје 1000, Република Северна Македонија, е-пошта: info@ambasador.com.mk, телефон: 072 856 789 во врска со собирањето, користењето и објавувањето на вашите информации што се собрани кога ја користите нашата веб-страница (https://ambasador.com.mk) („Услуга“). Со пристап или користење на Услугата, вие се согласувате за собирање, користење и откривање на вашите информации во согласност со оваа Политика за приватност. Ако не се согласувате, не пристапувајте и не користете ја Услугата.

Можеме да ја измениме оваа Политика за приватност во секое време без најава и ќе ја објавиме изменетата Политика за приватност на Услугата. Изменетата политика ќе стапи во сила 180 дена од датумот кога изменетата Политика е објавена на Услугата и вашиот континуиран пристап или користење на Услугата после тоа време ќе значи прифаќање на изменетата Политика за приватност. Затоа препорачуваме периодично да ја прегледувате оваа страница.

Информации што ги собираме:
Ќе ги собереме и обработиме следните лични информации за вас:

– Име
– Е-пошта
– Мобилен телефонски број

Како ги користиме вашите информации:

Ќе ги користиме информациите што ги собираме за вас за следните цели:

– Маркетинг/промотивни цели
– Собирање повратни информации од корисниците
– Поддршка
– Административни информации
– Целно рекламирање
– Управување со кориснички нарачки
– Заштита на веб-страницата
– Решавање на спорови

Ако сакаме да ги користиме вашите информации за некоја друга цел, ќе побараме ваша согласност и ќе ги користиме вашите информации само откако ќе ја добиеме вашата согласност, а потоа само за целите за кои сте дале согласност, освен ако поинаку не налага закон.

Како ги споделуваме вашите информации:
Ние нема да ги пренесеме вашите лични податоци на трето лице без да добиеме ваша согласност, освен во ограничени околности како што е опишано подолу:

– Анализа
– Собирање и обработка на податоци

Бараме од таквите трети страни да ги користат личните информации што им ги даваме само за целите за кои се дадени и да не ги чуваат подолго отколку што е потребно за исполнување на таа цел. Ние, исто така, може да ги откриеме вашите лични податоци за следните цели: (1) за усогласување со важечките закони, регулативи, судски наредби или друг правен процес; (2) да ги спроведете вашите договори со нас, вклучувајќи ја оваа Политика за приватност; или (3) да одговорите на тврдењата дека вашата употреба на Услугата ги прекршува правата на трето лице. Доколку Услугата или нашата компанија се спојат или купат од друга компанија, вашите информации ќе бидат еден од средствата што ќе бидат пренесени на новиот сопственик.

Задржување на вашите информации:
Ќе ги задржиме вашите лични податоци 180 дена или онолку долго колку што ни е потребно да ги исполниме целите за кои се собрани, како што е наведено во оваа Политика за приватност. Може да задржиме одредени информации подолго време, како на пример за водење евиденција/пријавување во согласност со важечкиот закон или од други легитимни причини како што се спроведување на законски права, спречување измама итн. Преостанати анонимни информации и збирни информации што не (директно или индиректно) идентификуваат може да се чуваат на неодредено време.

Вашите права:
Во зависност од важечкиот закон, може да имате право да пристапите, да ги поправите или избришете вашите лични податоци или да добиете копија од вашите лични податоци, да ја ограничите или приговарате на активната обработка на вашите информации, да побарате да ги споделиме (порачаме) вашите лични информации со друг субјект, повлечете ја секоја согласност што ни ја дадовте да ги обработуваме вашите податоци, правото да поднесеме жалба до надлежниот орган и сите други права кои можат да бидат релевантни според важечките закони. За да ги остварите овие права, можете да ни пишете на info@ambasador.com.mk. Ние ќе одговориме на вашето барање во согласност со важечкиот закон. Можете да се отпишете од директните маркетинг комуникации или профилирање што ги спроведуваме за маркетинг цели, пишувајќи ни на info@ambasador.com.mk. Имајте предвид дека ако не ни дозволите да ги собереме или обработиме потребните лични информации или да ја повлечете вашата согласност да ги обработиме за целите за кои се бара, можеби нема да можете да пристапите или да ги користите услугите за кои се барани вашите информации .

Kolačići itd.
Za saznati više o načinu na koji koristimo ove tehnologije praćenja i vašim mogućnostima u vezi s njima, pogledajte našu Pravila o kolačićima.

Безбедност:
Безбедноста на вашите информации е важна за нас и ќе користиме разумни безбедносни мерки за да спречиме губење, злоупотреба или неовластени промени на вашите информации под наша контрола. Меѓутоа, со оглед на инхерентните ризици, не можеме да гарантираме апсолутна безбедност и затоа не можеме да ја гарантираме или гарантираме безбедноста на која било информација што ни ја пренесувате, а вие тоа го правите на ваш сопствен ризик.

Врски од трета страна и употреба на вашите информации:
Нашата услуга може да содржи линкови до други веб-локации кои не се во наша сопственост. Оваа Политика за приватност не се однесува на политиките за приватност и други практики на трети страни, вклучително и трета страна која управува со која било веб-страница или услуга до која може да се пристапи преку врска на Услугата. Силно препорачуваме да ја прегледате политиката за приватност на секоја веб-локација што ја посетувате. Ние немаме контрола и не преземаме одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-локацијата или услугата од трета страна.

Прашања / Службеник за заштита на податоци:
Доколку имате какви било прашања или проблеми во врска со обработката на вашите информации што се достапни кај нас, можете да испратите е-пошта до нашиот службеник за поплаки на адреса ТУРИСТИЧКА АГЕН ЦИЈА АМБАСАДОР ДОО, улица Никола Вапцаров 7, е-пошта: info@ambasador.com.mk. Ќе ги разгледаме вашите грижи во согласност со важечкиот закон.

Дали имате дополнителни прашања?

Испратете барање или контактирајте не за дополнителни информации.

11 + 7 =

Pin It on Pinterest

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.