...

Општи услови за патување

SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator putovanja jamči realizaciju aranžmana sukladno opisu u programu. Sadržaj aranžmana bit će u potpunosti ispunjen na opisani način, osim u slučaju utjecaja “više sile”, koji nije mogao biti predvidjen (rat, teroristički akti, štrajkovi, prirodne katastrofe, problemi u prometu i tehnički problemi u prijevozu ili slično).

PRIJAVE I UPLATE
Prijavom za putovanje sklapa se ugovor o putovanju radi popunjavanja dostupnih mjesta, uz plaćanje cijene navedene u svakom pojedinačnom programu. Prijave se mogu podnositi agenciji SAVANA i svim drugim agencijama ovlaštenim za prodaju njihovih programa. Prilikom prijave, kupac plaća akontaciju u iznosu od 30% vrijednosti aranžmana, osim ako nije drugačije navedeno u programu, a preostali iznos po potvrdi rezervacije od strane službe za rezervacije, najkasnije 15 dana prije realizacije aranžmana.

CIJENA ARANŽMANA
Cijene za sva putovanja objavljuju se u denarima ili eurima, uz obvezu plaćanja po vrijednosti na dan po tržišnom tečaju – objavljenom od strane organizatora. Zahtjevi za dodatne usluge podrazumijevaju dodatne uplate. Organizator zadržava pravo promijeniti cijenu aranžmana u slučaju promjene cijena hotela, prijevoza i drugih usluga, kao i u slučaju promjene tečajeva na tržištu. Povećanje cijene do 10% ne zahtijeva suglasnost kupca (izračunato na preostali iznos plaćanja). U slučaju povećanja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze nadoknade štete proizašle iz raskida. Ako putnik unutar dva dana od primitka obavijesti nije pisanim putem obavijestio organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je prihvatio novu cijenu. Dodatna objava sniženja cijena putovanja (npr. posebne ponude ili popusti tipa “last minute”) ne može se primjenjivati na već zaključene ugovore i ne može biti osnova za bilo kakve prigovore ili reklamacije putnika organizatoru putovanja.

KATEGORIZACIJA I OPIS UVJETA
Hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji koja je važila u vrijeme izdavanja programa. Kvaliteta usluga standardizirana je od strane lokalnih turističkih vlasti. Standardi smještaja i usluga razlikuju se ovisno o destinacijama i ne uspoređuju se. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje usmene ili pisane informacije koje se ne podudaraju s opisom usluga ponuđenih u programu.

PRAVO ORGANIZATORA NA IZMJENE U PROGRAMU I OTKAZIVANJE ARANŽMANA
Organizator ima pravo izmijeniti program (trajanje ili sadržaj) u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili eliminirati. Putnik ima pravo na povrat iznosa za neostvarene usluge. U rijetkim slučajevima gdje nije moguće smjestiti putnika u rezerviranom smještaju, iz tehničkih razloga ili zbog “overbookinga” od strane hotela, organizator će putnika smjestiti prema mogućnostima trenutka u objektu iste ili više kategorije, besplatno. Organizator zadržava pravo odgoditi ili otkazati aranžman u slučaju nedostatnog broja prijavljenih putnika ispod minimalnog broja za određeni aranžman. Organizator je obvezan obavijestiti sve kupce o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana i vratiti im cjelokupna sredstva najkasnije 8 dana od datuma otkazivanja.

PRAVO PUTNIKA NA ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
Putnik može u bilo kojem trenutku odustati od putovanja i to treba učiniti pismeno. Datum pismenog odustajanja služi kao osnova za izračunavanje i naplatu troškova otkazivanja (u odnosu na osnovnu cijenu aranžmana), osim ako program nije drugačije specificiran.
Troškovi otkazivanja izračunavaju se prema sljedećoj skali:
– za otkazivanje od 60 do 45 dana prije putovanja naplaćuje se 5%
– za otkazivanje od 44 do 30 dana prije putovanja naplaćuje se 10%
– za otkazivanje od 29 do 20 dana prije putovanja naplaćuje se 20%
– za otkazivanje od 19 do 15 dana prije putovanja naplaćuje se 40%
– za otkazivanje od 14 do 10 dana prije putovanja naplaćuje se 80%
– za otkazivanje od 09 do 06 dana prije putovanja naplaćuje se 90%
– za otkazivanje od 05 do 0 dana prije putovanja ili tijekom putovanja naplaćuje se 100%.

Iznimno od navedenog, primjenjivat će se posebne skale troškova otkazivanja u sljedećim slučajevima:
a.) za krstarenja brodom
– za otkazivanje od 120 do 91 dana prije putovanja naplaćuje se 5%
– za otkazivanje od 90 do 45 dana prije putovanja naplaćuje se 15%
– za otkazivanje od 44 do 29 dana prije putovanja naplaćuje se 30%
– za otkazivanje od 28 do 15 dana prije putovanja naplaćuje se 50%
– za otkazivanje od 14 do 07 dana prije putovanja naplaćuje se 80%
– za otkazivanje od 06 do 03 dana prije putovanja naplaćuje se 95%
– za otkazivanje od 03 do 0 dana prije putovanja ili tijekom putovanja naplaćuje se 100%.

b.) za ponude programa “Intercontinental Travels”
– za otkazivanje od 60 do 45 dana prije putovanja naplaćuje se 5%
– za otkazivanje od 44 do 35 dana prije putovanja naplaćuje se 40%
– za otkazivanje od 34 do 30 dana prije putovanja naplaćuje se 60%
– za otkazivanje od 29 do 20 dana prije putovanja naplaćuje se 70%
– za otkazivanje od 19 do 15 dana prije putovanja naplaćuje se 90%
– za otkazivanje od 14 do 0 dana prije putovanja ili tijekom putovanja naplaćuje se 100%.

c.) za programe ponude školskih ekskurzija, nastave u prirodi, studentskih putovanja, ako cijeli ugovor otkaže škola ili fakultet (za sve putnike)
– za otkazivanje do 120 dana prije putovanja naplaćuje se 5%
– za otkazivanje od 119 do 90 dana prije putovanja naplaćuje se 20%
– za otkazivanje od 89 do 60 dana prije putovanja naplaćuje se 50%
– za otkazivanje od 59 do 45 dana prije putovanja naplaćuje se 80%
– za otkazivanje od 44 do 0 dana prije putovanja ili tijekom putovanja naplaćuje se 100%.

Ako putnik otkaže putovanje u određenom roku, organizator ima pravo na manipulativne troškove u iznosu od 10 € (Evaluacija), nakon podnesene prijave. U slučaju odustajanja od već potvrđene “ponovne rezervacije”, organizator će naplatiti troškove otkazivanja u visini iznosa uplaćenog avansa.

Ako putnik promijeni datum polaska istog aranžmana najmanje 15 dana prije dana već potvrđenog polaska, organizator će, ako je moguće, promijeniti rezervaciju i naplatiti samo manipulativne troškove u iznosu od 10 € (Evaluacija), nakon podnesenog zahtjeva-ugovora.

Ako putnik otkaže aranžman prije početka putovanja iz razloga koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (bolest, ozljeda ili smrt u neposrednoj obitelji, prirodna katastrofa ili slično), na temelju važeće potvrde nadležnih vlasti, u tom slučaju ne plaća troškove otkazivanja prema navedenoj skali, već nadoknađuje stvarne troškove proizašle iz otkazivanja aranžmana, koje je organizator dužan platiti davateljima usluga bez prava na povrat.

Ako putnik otkaže aranžman nakon početka putovanja (tijekom putovanja ili boravka na mjestu putovanja), zbog događaja koji su posljedica “više sile” (događaji, teroristički akti, prirodne katastrofe, prometne nesreće ili slično), koje ni putnik ni organizator nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili ukloniti, organizator ne snosi odgovornost niti ima obvezu vratiti sredstva za neostvarene usluge, osim ako krajnji davatelj usluga prihvati i vrati ih.

OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator je obvezan brinuti se o ostvarivanju usluga i odabiru izvršitelja usluga s pažnjom dobrog organizatora te brinuti o interesima putnika u skladu s profesionalnim načelima turizma. Organizator je obvezan omogućiti putniku sve usluge navedene za pojedinačni aranžman u programu.

Organizator je obvezan zaključivati ugovore samo s prijevoznim tvrtkama čija prijevozna sredstva ispunjavaju uvjete određene uredbom iz područja javnog cestovnog prometa, za koju odobrenje ili licencu za rad izdaje i kontrolira nadležno tijelo države u kojoj su registrirani. Organizator je obvezan zaključivati ugovore i obavljati druge poslovne aktivnosti samo s pravnim osobama u ugostiteljstvu koje posjeduju dozvolu i kategoriju objekta, za koju odobrenje ili licencu za rad izdaje i kontrolira nadležno tijelo države u kojoj su registrirani.

Organizator je obvezan zaključivati ugovore samo s licenciranim turističkim vodičima i pratiteljima, za koje odobrenje ili licencu za rad izdaje i kontrolira nadležno tijelo države u kojoj su registrirani.

Organizator ne odgovara za štetu koja je nastala zbog pogrešaka u radu prijevoznih tvrtki, pravnih subjekata u ugostiteljstvu, turističkih vodiča i pratitelja, koje nije mogao predvidjeti ili izbjeći, a za koje odobrenje ili licencu za rad izdaje i kontrolira nadležno tijelo države u kojoj su registrirani.

Organizator ne odgovara za štetu koja je nastala zbog promjena u programu ili neostvarenih usluga pod utjecajem više sile.

Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenih usluga uzrokovanih djelovanjem više sile, kao i zbog kašnjenja prijevoznih sredstava, za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.

Organizator putovanja ne preuzima odgovornost ako diplomatska ili konzularna predstavništva odbiju izdavanje ulazne vize, kasne s izdavanjem vize ili ako emigracijski odjel strane zemlje ne odobri ulazak određenog putnika.

Organizator putovanja ne preuzima odgovornost ako je putnik izgubio putni dokument ili ako je putnikov putni dokument neispravan, s isteklim rokom ili s nedostatnim rokom važenja za ulazak u zemlju u koju putuje. U takvim slučajevima putnik snosi dodatne troškove.

U svim navedenim slučajevima organizator će pružiti odgovarajuću pomoć pogođenom korisniku za siguran povratak s putovanja ili ostvarivanje mogućih potraživanja od pružatelja usluga, ali će također naplatiti moguće troškove koji proizlaze iz tih dodatnih usluga.

OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA
Putnik je obvezan brinuti se da osobno, njegovi dokumenti i predmeti ispunjavaju uvjete koje propisuju granica, carina, zdravstveni i drugi propisi njegove države, kao i države u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, kao i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom/pratiteljem organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, putnik snosi odgovornost prema organizatoru za nastalu štetu. Putnici koji narušavaju red u objektima ili vozilima mogu biti udaljeni iz aranžmana. Putnik je obvezan imati važeći putovnicu i zatražiti informacije od nadležnih službi ili obavijestiti organizatora o tome da li zemlja u koju putuje (ili zemlje kroz koje putuje u tranzitu) zahtijeva vizu kako bi je pravovremeno dobio. Putnik je obvezan informirati se o deviznim i carinskim propisima u svojoj zemlji i zemljama u koje putuje. Putnik je obvezan čuvati i osobno odgovarati za sve svoje dokumente, gotovinu i osobni prtljag tijekom cijelog trajanja putovanja.

PRVO S AVIONOM
Prijevoz putnika avionom reguliran je međunarodnim pravilima zračnog prometa, kao i pravilima zrakoplovne tvrtke koja unajmljuje organizatora putovanja. Za sve redovite cestovne izlete, prijevoz putnika predviđen je u ekonomskoj klasi. U slučaju promjene planiranog vremena polaska zrakoplova od strane zrakoplovne tvrtke, kao i kašnjenja zrakoplova (na jednoj ili više redovnih linija ili charter letova tijekom putovanja), organizator putovanja ne snosi odgovornost za moguće posljedice uzrokovane kašnjenjem, već se primjenjuju odgovarajući propisi i udjeli u području zračnog prometa. Nesuglasnost osobnih podataka koje je putnik pružio organizatoru putovanja prilikom prijave za aranžman s podacima iz putnikove putovnice (kao što je npr. davanje skraćenih ili nepotpunih imena od strane kupca) često stvaraju posljedice proglašenja karte za nepravilno izdanu i pregled novih zrakoplovnih karata, što je trošak koji snosi putnik. Takve pogreške mogu uzrokovati ozbiljne probleme putnicima tijekom putovanja. Putnik je odgovoran za svoju zrakoplovnu kartu od trenutka kada je primi od predstavnika zračne agencije ili od djelatnika putničke agencije. Nije moguće izdavanje duplikata za zrakoplovnu kartu, kao što je to moguće na letnoj karti za ulazak u zrakoplov. Putnik u potpunosti snosi posljedice gubitka karte prije ili tijekom putovanja.

PRIJEVOZ AUTOBUSOM I TRANSFER AUTOBUSOM
Prijevoz autobusom, kao i transferi autobusom, obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijima koji vrijede u zemljama u kojima je registriran prijevoznik autobusa angažiran od strane organizatora putovanja.

U pravilu nema unaprijed određenog rasporeda sjedala za putnike niti postavljenog načina promjene sjedala nakon dana tijekom putovanja autobusom. Sjedala u autobusima dodjeljuju se naknadno prema datumu prijave putnika za aranžman. Izuzetak mogu biti određeni autobuski izleti, a u takvim slučajevima taj izlet uređuje posebna odredba u samom putničkom programu.

U slučaju kašnjenja autobusa zbog vremenskih uvjeta, prometnih uvjeta, dugotrajnih zadržavanja na granici, tehničkih kvarova vozila ili slično, organizator putovanja nema odgovornost za moguća kašnjenja.

Odredbe o putovanju brodom ili vlakom navedene su u putničkim programima koji predviđaju korištenje tih prijevoznih sredstava.

PRTLJAG
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima i 20 kg na redovnim zračnim linijama, te jednog komada ručne prtljage, ako nije drugačije navedeno u programu. Na redovitim ili charter autobusnim prijevozima, dozvoljen je besplatan prijevoz prtljage od jednog putničkog prtljaga (do 20 kg) po putniku i jednog komada ručne prtljage, ako nije drugačije navedeno u programu. Za svaki kilogram prtljage ili putničkog prtljaga iznad dopuštenog, prijevoznik ima pravo naplatiti dodatne troškove po kilogramu/komadu ili ne dopustiti njihov prijevoz, ovisno o prtljažniku vozila.

Djeca do 2 godine starosti prilikom zračnog prijevoza i djeca koja ne plaćaju kartu za autobus, imaju pravo na besplatan prijevoz prtljage sukladno međunarodnim pravilima. Nije dopušten prijevoz komercijalnih dobara, hrane, pića, lijekova, narkotika, kemikalija i drugih zapaljivih tvari, oružja, životinja, biljaka, pakiranja i sličnih predmeta. Prilikom unosa i iznošenja prtljage iz vozila, putnik je osobno odgovoran za nju. Tijekom realizacije aranžmana, putnik sam brine o svojoj prtljazi. Stoga preporučujemo da prije putovanja sklopite police putnog osiguranja s osiguranjem prtljage putem osiguravajuće kuće, što možete platiti agenciji.

Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za izgubljene predmete ili dragocjenosti tijekom putovanja ili boravka u objektima. Preporučujemo upotrebu sefa gdje je to moguće.

ZDRAVSTVENE PRAVILNOSTI I ZAŠTITA
Putnik je obvezan obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i poštivati zdravstvene propise za putovanje u određenu zemlju (uporaba cjepiva ili zdravstvenih dokumenata). U slučaju bolesti ili nesreće tijekom k

orištenja aranžmana, troškovi liječenja ili mogućih medicinskih intervencija plaćaju se od strane putnika. Stoga preporučujemo da prije putovanja sklopite police putnog osiguranja putem osiguravajuće kuće, što možete platiti agenciji.

PROMJENA U SOBAMA I APARTMANIMA
Ako između zakupodavca i iznajmljivača nije dogovorena soba/apartman s posebnim karakteristikama, prihvatit će se svaka službeno registrirana soba/apartman za smještaj u dogovorenom objektu, opisana u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati udovoljiti dodatnim zahtjevima putnika (udobnost, orijentacija sobe, kat i slično), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Obično je smještaj u sobama moguć od 14:00, a izlazak iz soba do 10:00 (osim ako kućni red ne propisuje drugačije).

INDIVIDUALNO PUTOVANJE
Za individualne rezervacije i aranžmane putnik plaća depozit na ime troškova rezervacije. Ako rezervaciju prihvati putnik, depozit se uračunava u cijenu putovanja. Ako organizator putovanja ne potvrdi rezervaciju, depozit se u potpunosti vraća putniku.

Ako putnik ostvari potvrđenu rezervaciju, organizator zadržava iznos depozita u cijelosti.

Odredbe točke 6. Općih uvjeta putovanja ne primjenjuju se na individualne rezervacije i aranžmane.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA
U slučaju nepotpune ili loše izvedene usluge, putnik ima pravo na odgovarajuću naknadu, isključivo ako je priložio pisani prigovor organizatoru. Svaki putnik – nositelj (korespondent) ugovora ima pravo na prigovor na temelju neispunjene dogovorene usluge. Organizator neće primiti u postupku grupne pritužbe podnesene od strane više nositelja ugovora na temelju jednog prigovora.

Postupak podnošenja prigovora:
– Odmah na licu mjesta, putnik prijavljuje eventualno neispunjenu uslugu ili problem predstavniku organizatora ili izvršitelju usluge. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri kako bi se utvrdili razlozi za prigovor.
Ako putnik na licu mjesta ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara plaćenoj usluzi, organizator neće razmatrati dodatne pritužbe putnika i neće na njih odgovoriti.

– Ako razlog za prigovor nije uklonjen, putnik za to sastavlja pisani potvrdu (Zapisnik) zajedno s predstavnikom.

– Najkasnije 8 dana nakon aranžmana, putnik podnosi pisani prigovor na mjestu prodaje gdje je platio aranžman, i prilaže pisani potvrdu (Zapisnik) potpisanu od strane predstavnika, kao i moguće račune za dodatne troškove. Organizator će razmotriti samo potpuno dokumentirane pritužbe podnesene u navedenom osmodnevnom razdoblju.

– Organizator je dužan donijeti pismenu odluku u roku od 14 dana od primitka prigovora na mjestu prodaje. Organizator može odgoditi rok za odluku o prigovoru kako bi prikupio informacije i provjerio navedene pritužbe kod izvršitelja usluga. Organizator će razmotriti samo one pritužbe koje nisu mogle biti riješene na mjestu odmora.

– Dok organizator ne donese odluku nakon prigovora, putnik odustaje od posredovanja bilo koje druge osobe, sudskih postupaka ili informiranja putem javnih medija. Moguće nepoštivanje kupca-putnika ili kršenje postupka s prigovorom na bilo koji način, bilo spomenutim ili ne, daje razlog za neprihvaćanje prigovora, prekid postupka s prigovorom i podnošenje tužbe pred nadležnim tijelima od strane organizatora, radi naknade štete nastale narušavanjem javnog ugleda.

– Najviši iznos nakon prigovora može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ali ne smije uključivati ​​već korištene usluge, kao ni ukupni iznos aranžmana. Ovo isključuje pravo kupca na naplatu “idealne štete”.

PREDMET SUDA
Sukladno točki 14. ovih uvjeta, kupac usluga iz određenog programa ima pravo reklamirati se kod organizatora putovanja. Ako kupac nije zadovoljan odlukom organizatora, ima pravo zatražiti dodatnu arbitražu i mišljenje od Suda časti u nadležnoj komori ili nadležnog suda u Skopju, odnosno mjesta gdje se nalazi sjedište organizatora putovanja.

 

Дали имате дополнителни прашања?

Испратете барање или контактирајте не за дополнителни информации.

8 + 2 =

Pin It on Pinterest

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.